13 / Chúng tôi hỗ trợ

Dưới đây là các tổ chức mà chúng tôi thích và chúng tôi hỗ trợ, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng chúng tốt và hữu ích cho nguyên nhân tự kỷ và tự kỷ.


Quốc tế


Âû – Liên minh tự k
https://www.facebook.com/AutisticUnion

"Chúng tôi có hơn 5000" Âûsome Âûtistic và Đồng minh "(những người tự kỷ tuyệt vời và đồng minh), những người muốn xác định là ủng hộ, tích cực, tiến bộ về việc tự kỷ hoặc có người thân tự kỷ.
Bạn sẽ thường thấy mọi người đã thêm Âû vào ảnh hồ sơ của họ hoặc như một hậu tố cho tên của họ, và nhiều nhóm và trang chia sẻ Âû trong tên của họ bây giờ cũng có.


Chúng tôi sẽ tiếp tục danh sách này sau, với các tổ chức quốc tế và quốc gia.