Bổ nhiệm Stephen M. Shore làm Đại sứ của Autistan tại Mỹ (bang New York)

Tháng 8 năm 2016, chúng tôi hỏi Stephen M. Shore nếu ông muốn trở thành Đại sứ của Autistan ở Mỹ (đối với bang New York). Ông yêu thích khái niệm, và ông đồng ý. Sau đó, Hội đồng các Đại sứ của Autistan (CAA) đã xác nhận cuộc hẹn này. Sinh năm 1961, Stephen Read More …