(rtbf (belgijski radio)] Jozef schovanec govori o Nacionalnom muzeju Brazila, Imperatora Petra II, iz prve fizičke ambasade autistana u Rio de Janeiru, našeg skromnog projekta "muzeja autistike"

Pozadina: požar u Nacionalnom muzeju Brazila u Rio de Žaneiru 2 septembra, 2018 (član Wikipedia) (
vidite našu izjavu o ovoj drami, na kraju članka.)

Prateжi ovaj tragiиan i veoma tuћan dogaрaj, naљ autistiиni prijatelj Jozef schovanec, tvorac imena "autizstan" i kum naљe organizacije, izloћili su fascinantnu i neprosvetu istoriju imperatora Petra II iz Brazila (иije su autistične osobine izgleda Očigledno).
On je zaključio svoj govor o našim naporima ovde u Rio de Žaneiru, sa prvom fizičkom ambasadom autistanom (npr. prvom ambasadom autistike), kao i našim skromnim projektom "musйe de autizstan" (koji će na kraju biti nazvan "autismuzej" ("autimusйe"/"autismuzeu" itd.).

možeš:

[MP3 audio = "http://Autistan. org/WP/WP-sadržaj/upje/2018/09/Jozef-Schovanec_Empereur-Pierre-Ii-brйsil_radio-premijera-Belgique_Autistan_Eric-LUCAS_Auti-musées_autismuzej. mp3"] /Audio

 

  • i/ili pročitajte transkript (približnu) (ili, za jezike koji nisu francuski, automatski prevod) onoga što je Jozef rekao, ispod ove slike:

(transkript ili približni prevod)
"

Zdravo,
ova nedelja je obeležena tragičnim vatrom Nacionalnog muzeja Brazila. Med
iji su priиali o tome, a onda su otiљli, bez iznenaрenja, na bilo љta drugo. Naravno, i ja sa
m bio šokiran kada sam video da toliko blaga nestaje, ali ne samo: Nacio
nalni muzej Brazila se krije u istini jedinstvena priča koja mi je dala d
a mislim već nekoliko godina.
Ovde: Nacionalni muzej je u stvari lociran u bivљoj carskoj palati Brazila. Da, B
razil je bio imperija u XIX veku. I jedan je od onih imperatora o kojima
bih ћeleo da priиam: Petra II iz Brazila. Često se kaže, ne bez razloga, da autistične
osobe mogu da vrše sve trgovine u svetu ili skoro – sa izuzetkom politike, jer, kao
što znamo, autistične osobe odbijaju da laћu. Meрutim, u nekim retkim sluиajevima, po
nekom hiru sudbine, autistiиni izgleda ima pristup politiиkoj moжi.
Petar II iz Brazila, uzdigen na prestolu kada je bio samo dete, mogao bi biti jedan
od najintrigantnijih primera. Recimo da je njegov profil bio, i malo je mali da se kaћ
e, viљe nego neobiиan, za antipode njegovog oca, Pitera i, koji je umnoћio ludorije svih reda
pre nego љto je otiљao, ostavljajuжi svoju zemlju na rubu graрanskog rata.
Svi su primetili da je novi imperator, Peter Ii, bio cudan. Iz
detinjstva, izgleda da je bio zainteresovan samo za knjige, koje je pojeo prema rigorozn
om rasporedu da bi, u meрuvremenu, poљtovao ceo svoj ћivot. Pravo pitanje je bilo
kako objasniti te pristranosti: obiиno biograрari kaћu da je to utoиiљte
u knjigama da bi pobegli od politiиkih intriga suda. Nisam baљ siguran: kak
o moћemo da objasnimo, na primer, njegovu govornu mane? Da
, Peter Ii je možda bio hiperpoliglot ovladao beskrajnom listom jezika, njegova di
kcija je bila manjkava: često je govorio samo o izolovanoj reči; Љtaviљe, nije bio
u moguжnosti da artikuliše odreрene jednostavne reиi u izgledu, kao љto je
"dama", madam, koja je proglasio "Dadama". Takvo dete, sada u Evropi, bil
o bi smatrano manjkom i bilo bi isključeno iz škole; Isti pravac kojim je
Carska kruna proљla kao veliиanstven u odnosu na svaрe i veliki glagol u
dvoranima. Sve je relativno.
Problemi su počeli za Pitera Ii na početku odrastanja: savetnici suda
su imali naizgled briljantnu ideju: da bude normalan, morao je da se oћeni.
Sreжom, u to vreme je joљ uvek postojala forma da жu reжi autizam
, naime, udaljeni brak. Љta je uиinjeno. Avaj, kada je, mnogo kasnije, carev
a ћena konaиno stigla u Brazil, Piter Ii je imao љok, poиeo da plaиe i rekao "Pre
varili su me, Dadama": nije ni na koji naиin liиio na portret koji joj je pre
dstavljen pre venиanja.
Ostatak njegovog ћivota je bio posveжen, kao i njegovo detinjstvo, u nauиne istrage.
Njegova eruta u mekuљcu, љkoljkama i drugim иudnim ћivotinjama je bio takav da s
u najveжi nauиnici svog vremena, ukljuиujuжi i Darvina, bili zaslepijuжi nje
govim znanjem. Nacionalni muzej koji je иoveиanstvo izgubio dugovalo je mnogim ovim
decenijama pacijentkinje prikupljanja i autistiиnog rada.
Na politiиkom nivou, Piter Ii je uљao u istoriju jer, posebno, zbog ukidan
ja ropstva. Do danas, za Brazilce, Petar II je najpopularniji političar
u istoriji zemlje, zbog svoje jednostavnosti, posebno Љtedljiv
og načina života, daleko od korupcije koja je gangrena u brazil
skoj političkoj klasi Moralna.
Petar II je umro dok je ћiveo: sam i siromaљan, u egzilu u Parizu, ostavljeno
m tronu na koji nije drћao.
Kraj priиe? Ne baš. Ispostavilo se da istorija autizma u Riju moћ
e uskoro da se vrati. Zaista je tamo, nedaleko od bivše carske palate, koja je post
ala muzej, da je autistiиni prijatelj Eric Lucas osnovao prvu ambasadu u autistanu. I
uskoro auti-muzej. "


Naљe primedbe na ovu dramu:

Иlanovi autistiиne diplomatske organizacije i mnogi autisticni ljudi љirom sveta su veoma љokirani i oћaloљжeni vatrom koji je uniљtio Nacionalni muzej Brazila.
Autistiиni ljudi su veoma povezani sa idejama "konzervacije" i "kolekcije".
Mi ne shvatamo kako je tako neverovatna (i apsurdna) stvar mogla da se desi, dok su, taиno, muzeji stvoreni da se иuvaju i љtite.

Takva koncentracija jedinstvenih figura treba da zahteva primeran bezbednosni napor.
U suprotnom, mnogo je bezbednije ne prikupljati ove delove u jedinstvene (i krhke) mesta.
Ovo je uћasna katastrofa za nasleрe иoveиanstva, ali je, naћalost, slab primer љta "obiиni" иovek moћe da uradi ili pusti.
Katastrofe koje su samo za "običnog" čoveka ponavljaju se i množe, ali mi (autistično) ocenjivani smo "manjkava" od strane tih istih ljudi, navodno "odgovornih"…