6 / Ambasadorët

Ambasadorët e Autistanit

Funksionet e Ambasadorëve

Kushtet dhe rregullat

Ambasadorë të Veçantë të Autistanit

Saktësi rreth përfaqësimit dhe ambasadorëve

Marrëdhëniet ndërmjet Ambasadorëve dhe "Natyrave" të Autistanit

më shumë


Ambasadorët e Autistanit

  

BE (Belgjikë) – Bruksel:

François Delcoux
BR-AM (Brazil, Shteti i Amazonas) – Manaus:

Bruno Dantas

 • Kontaktoni: ambasador-br-am (à) autistan.org

BR-CE (Brazil, Shteti i Kearës) – Fortaleza:

João Carlos Pinheiro

 • Kontaktoni: ambasador-br-ce (à) autistan.org

BR-DF (Brazil, Shteti i Distritos Federale) – Brasilia:

Jorge Venâncio

 • Kontaktoni: ambasador-br-df (à) autistan.org

BR-MG (Brazil, Shteti i Minas Gerais) – Belo Horizonte:

Viktor Mendonça

 • Kontaktoni: ambassador-br-mg (à) autistan.org

BR-SP (Brazil, shteti i São Paulo) – São Paulo:

Gladstone Alves

 • Kontaktoni: ambasador-br-sp (à) autistan.org

BR-SP (Brazil, Shteti i Rio Grande do Sul) – Porto Alegre:

Isadora Fredrich

 • Kontaktoni: ambassador-br-rs (à) autistan.org


FR (Francë) – Paris:

Hugo HoriotKZ (Kazakistan) – Almaty:

Adiyar ZharmenovMA (Marok) – Rabat:

Karim BenabdeslamPE (Peru) – Lima:

Miguel "Angel" Fernandez GarciaRE (Reunion) (ishulli francez) – (Vendbanimi në mërgim në Rio de Janeiro):

Eric LucasSHBA-NY (SHBA, shteti i Nju Jorkut) – New York City:

Stephen Mark Shore


Funksionet e Ambasadorëve

Marrëdhëniet ndërmjet Ambasadorëve dhe organizatave kombëtare:

 • Ambasadorët e Autistanit duhet të përpiqen të informojnë, ndihmojnë dhe inkurajojnë të gjitha autoritetet dhe organizatat e duhura të vendeve ose territoreve, në mënyrë që të përmirësojnë situatat dhe jetën e njerëzve autikë.
 • Në veçanti, Ambasadorët e Autistanit do të paraqesin dhe shpjegojnë "Të Drejtat Themelore të Autistikës, sipas Organizatës Diplomatike Autistike".
 • Ambasadorët e Autistanit duhet të përpiqen të përfaqësojnë autistën (dmth. Botën mendore të autizmit ose autizmit) tek autoritetet dhe organizatat kombëtare.
 • Ambasadorët e Autistanit gjithashtu përfaqësojnë në mënyrë indirekte "vendasit", moralisht dhe globalisht (p.sh. personat që kanë lindur autikë, si një popull që mund të konsiderohet si një "komb autik").
 • Ata nuk përfaqësojnë autistikën e një vendi ose territori: kjo është roli i organizatave të autistikës në çdo vend apo territor.
 • Kur një organizatë e tillë nuk ekziston, ambasadorët duhet të përpiqen të nxisin krijimin e saj, me ndihmën e autoriteteve dhe organizatave të duhura kombëtare.
  • Organizatat që ndihmojnë autistikën mund të jenë vetë organizata të autistikës, me kusht që të marrin mjetet dhe mbështetjen e nevojshme, të cilat mund të jenë një detyrim për autoritetet publike.
   Në këtë rast, Ambasadorët duhet të përpiqen të kujtojnë dhe shpjegojnë këto detyrime dhe duhet t'i inkurajojnë autorët që t'i zbatojnë ato konkretisht.
 • Ambasadorët e Autistanit mund të kuptojnë raportet rreth situatës në lidhje me autizmin dhe autizmin në një vend, si dhe detyra të ndryshme të dobishme për Organizatën Diplomatike Autistike.
 • Ambasadorët e Autistanit konsultohen dhe marrin pjesë në vendimet e Organizatës.

Kushtet dhe rregullat

 • 1 / Çdo ambasador i Autistanit duhet të jetë një person autistik, me dëshmi të autizmit (të pranishëm ose të kaluar), lehtësisht në dispozicion të publikut.
 • 2 / Çdo Ambasador i Autistanit mund të ketë ndonjë "lloj" ose "nivel" të autizmit (duke përfshirë edhe mosverbalin);
 • 3 / Çdo Ambasador i Autistanit duhet të ketë ndonjë moshë mbi 13 vjet (por përjashtime mund të bëhen për raste të jashtëzakonshme të të rinjve nëse është e nevojshme);
 • 4 / Çdo Ambasador i Autistan mund të jetë një burrë apo një grua (ose ndonjë ndryshim i tillë, duke përfshirë "të paidentifikuar");
 • 5 / Çdo ambasador i Autistanit duhet të banojë në shtetin ose territorin në të cilin ai ose ajo përfaqëson (me përjashtim të rasteve të veçanta, për shembull nëse një ambasador duhet të jetojë në mërgim).
 • 6 / Çdo Ambasador i Autistanit do të ketë një sjellje të lartë diplomatike dhe një qëndrim të lartë moral, duke bërë çdo gjë si ambasador;
 • 7 / Çdo Ambasador i Autistanit kurrë nuk do të përdorë pozitën e tij (ose të saj) për një përfitim personal ose për një nevojë për nderim social;
 • 8 / Çdo ambasador i Autistanit, kur bën ndonjë gjë si ambasador, nuk do të flasë kurrë për vete (ose vetë), por gjithmonë për Autistanin ose Organizatën Diplomatike Autistike;
 • 9 / Çdo ambasador i Autistanit, kur bën diçka si ambasador, do të ketë një sjellje sipas karakteristikave kryesore të autizmit (si autenticiteti, integriteti, sinqeriteti, ndershmëria, drejtësia, koherenca, saktësia).
  Kur bën ndonjë gjë si ambasador, ai (ose ajo) nuk do të përdorë karakteristikat e "kundërta" (të cilat janë tipike për jo-autizëm), edhe nëse ajo është "duke luajtur një rol (skenar)", për qëllimin e kauzës sonë .
 • 10 / Nëse një ambasador, kur bën ndonjë gjë si ambasador, nuk mund të sillet siç kërkohet këtu, për shkak të agresioneve shqisore ose mendore për shkak të jo-autizmit, atëherë veprimet ose vendimet e tij (ose të saj) mund të rishqyrtohen (ose anulohen) nga Këshilli e ambasadorëve të Autistanit (AAC).
 • 11 / Çdo Ambasador mund të revokohet për arsye të justifikuara dhe me të drejtë për shpjegime të drejta dhe mbrojtje, nga Këshilli i Ambasadorëve të Autistanit (AAC).

Ambasadorë të Veçantë të Autistanit

 • Rolet, misionet, funksionet dhe karakteristikat e tjera të Ambasadorëve të Veçantë përcaktohen rast pas rasti dhe sipas situatës dhe mund të mos jenë gjithmonë subjekt i rregullave dhe kushteve të përcaktuara më sipër.
 • Ky status synon kryesisht për "udhëtarët autistikë" ose emigrantët, ose për persona të tjerë autikë që mund të përfaqësojnë Autistanin në një farë mase, pa iu korresponduar statusit ose kushteve të zakonshme të ambasadorëve të bashkangjitur në një vend të caktuar.

Saktësi rreth përfaqësimit dhe ambasadorëve:

Shkurtimisht, kur jeni "në Autistan", jeni "në autizëm", pra në mendimet, idetë, sjelljet, arritjet autistike, të karakterizuara në veçanti nga autenticiteti dhe origjinaliteti, në krahasim me mendimet dhe qëndrimet "standarde" që ndjekin automatikisht normave dhe konventave sociale të krijuara kolektivisht nga njerëz të tjerë.

Pra, nocioni i Autistanit është mjaft i ngjashëm me autizmin, në fakt.

Prandaj, Organizata Diplomatike Autistike përpiqet të "përfaqësojë" autizmin si një koncept, në vend se vetë autizmi.
Pra, përfaqëson "një vend (virtual)" i cili është autisti ose autizmi, dhe jo "qytetarët" e atij vendi.

Kështu, ambasadorët nuk përfaqësojnë pikërisht "njerëzit autikë, por autizmi.
Gjithashtu mund të thuhet se ata "përfaqësojnë" njerëzit autistikë globalisht, të parë si një "komb autistik", por vetëm moralisht dhe pa asnjë rol përfaqësues ligjor apo politik.
Në të njëjtën mënyrë që ambasadorët nga vendet "zyrtare" (konvencionale, fizike) nuk përfaqësojnë banorët e vendit të tyre, por shteti apo qeveria që i ka emëruar ato.

Megjithatë, në të ardhmen, ne duam të mbajmë konsultime të përgjithshme me njerëz autistikë në vende të ndryshme, për t'u kërkuar atyre që të na tregojnë se cilët njerëz autistë në vendin e tyre do të dëshironin të shihnin si ambasadorë të Autistanit.
Duke ditur se këta ambasadorë nuk do të përfaqësojnë popullin autistik të vendit të tyre, por – kur ata janë në rolin e tyre si ambasadorë – do të përpiqen të "përfaqësojnë" ose "mbrojnë" autizmin, ose të paktën të paraqesin pikëpamjen tonë autistike për autizmin.
Por këta ambasadorë nuk do të "zgjidhen" nga "njerëzit autistikë" të vendeve, sepse do të zgjedhim njerëzit që korrespondojnë më së shumti, sipas mendimit tonë, si me dëshirat e njerëzve autizm dhe me idenë që kemi për një ambasador të Autistan.

Përfaqësimi aktual ose ligjor i personave autikë në një vend duhet të bëhet nga personat autistikë në atë vend, dhe në veçanti nga organizatat e tyre përfaqësuese.
Nuk mund të bëhet nga një organizatë e huaj (ne jemi "të huaj" në të gjitha vendet, sepse ne jemi një organizatë "jashtëkombëtare"), madje as nga Ambasadorët që janë qytetarë autikë të këtyre vendeve, pasi këta persona zgjidhen përfundimisht nga ne , dhe përfaqësojnë në radhë të parë Organizatën tonë, e cila përpiqet të përfaqësojë autizmin dhe që përfaqëson njerëzit autizëm vetëm në mënyrë indirekte, morale dhe globale.


Marrëdhëniet ndërmjet Ambasadorëve dhe "Natyrave" të Autistanit:

 • Ambasadorët nuk kanë marrëdhënie zyrtare ose formale me individët "amtare" (dmth autistikat e një vendi), meqë misioni i tyre është që të përfaqësojnë Autistën (dhe jo shtetasit autikë) tek autoritetet dhe organizatat e një vendi të caktuar.
 • Ambasadorët e Autistanit nuk mund të ndihmojnë as të mbrojnë autizmin e një vendi ose territori në përgjithësi, as ndonjë individ autistik (të paktën, në kuadrin e rolit të tyre të Ambasadorit, por ata mund të bëjnë atë që duan në mënyrë të pavarur).
 • Vendasit mund të kenë lloje të ndryshme marrëdhëniesh dhe pjesëmarrjesh me Organizatën Diplomatike Autistike: ose drejtpërdrejt me Shtabin ose me Seksionin Konsullor të Ambasadës së Autistan në vendin ose territorin e tyre, të cilat mund të ekzistojnë në të ardhmen.
 • Sa më shumë që të jetë e mundur, vendasit mund të konsultohen për zgjedhjen e një Ambasadori.

Më shumë detaje :

 • Ambasadorët mund të zgjidhen ose të miratohen nga Këshilli i Ambasadorëve të Autistanit (AAC).
 • Ambasadorët e Autistanit përfaqësojnë jetën mendore dhe shpirtërore të autistikës (që është karakteristikë e anëve të tyre autistike), ose "aspekte të mendimeve të tyre që janë në autizëm".
 • Kjo plotëson organizatat e vetë-avokimit (organizatat autistike) të cilat vetë janë më tepër të shqetësuara me jetën "në shoqëri", në botën materiale (të drejtat, arsimimin, përshtatjet, strehimin, punën, etj.).
 • Prandaj, është e mundur të thuhet se Autisti (dhe ajo që është e lidhur, përkatësisht Organizata jonë) ka të bëjë me jetën shpirtërore apo mendore ose "autistike" të autistikës, ndërsa organizatat e tjera merren me jetën e tyre materiale.
 • Mund të themi gjithashtu se ambasadorët dhe Ambasadat e Autistanit përfaqësojnë "pjesën e autistëve që është në Autistan", ndërsa organizatat e "vetë-avokimit" përfaqësojnë "pjesën e personit autistik që është në Tokë" (në botën materiale).
 • Kjo është arsyeja pse ambasadorët e Autistanit nuk duhet të punojnë në të njëjtat gjëra si këto organizata.
  Megjithatë, të dyja duhet të përpiqen të bashkëpunojnë.
 • Megjithëse Autistnia nuk njihet si një vend "real", koncepti i Organizatës Diplomatike Autistike, me ambasadat dhe ambasadorët e saj, është plotësisht e vlefshme si aktor jo shtetëror i Diplomacisë së Track II.
 • Ekzistenca e një ambasade fizike në një vend nuk është e domosdoshme për të qenë ambasador.