ඔස්ටිස්ලියානු නව ධජය පළමු වරට පියාසර කරයි

2016 අගෝස්තු 12 වනදා ඔස්ටේ්රලියානු නව ධජය, කසකස්තානයෙහි ඇල්මැටිහි ලෝකයේ ප්රථම වරට ගුවනින් ගමන් කරයි.     මෙම කොඩියෙහි පළල මීටර් 1m x 1,62 වේ. 2016 ජූලි මාසයේදී මෙම පිංතූරය පිම්මේර් රිසෝට් හි අල්මාතියේ දී නිර්මාණය කර ඇත.   අපට උදව් කළ, සහ කසකස්ථානයේ ඔරිස්ටෝටිස්ට උදව් කරන්නේ කවුරුන් සඳහාද? වැඩි විස්තර සහ පින්තූර: Autistan.kz