@ අමතන්න

විද්යුත් තැපෑල :

සම්බන්ධතාවය (at) autistan.org 


තැපැල් ලිපිනය:

ඕස්ට්රීලියා රාජ්යතාන්ත්රික සංවිධානය ඕස්ට්රීලියානු තානාපති කාර්යාලයේ ඇවීනීඩා නොසා සේෙන් කෝරා ඩී කෝපාබානා, 542 22020-001 රියෝ ඩී ජැන්යිරෝ, රීජි බ්රසීල

(කරුණාකර, හමුවීමක් නොමැතිව එන්න එපා).