Интернет амбасада на Австистан во Обединетите Арапски Емирати

 

Интернет-амбасадата на Австстан во
Обединетите Арапски Емирати

 

Википедија: Обединети Арапски Емирати

 

Доколку можете да најдете амбасадор со аутизам и к
анцеларија за создавање физичка амбасада во Обедин
етите Арапски Емирати, ве мо

лиме контактирајте не!

 


 

Исто така, можете да ја посетите веб-страни
цата на нашата амбасада во Рио де Janeане
иро, Autistan.rio