ການແຕ່ງຕັ້ງຂອງ Hugo Horiot ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕາລີໃນປະເທດຝຣັ່ງ

ໃນເດືອນມັງກອນປີ 2018, ພວກເຮົາໄດ້ຂໍໃຫ້ Hugo Horiot ຖ້າຫາກວ່າລາວໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕາລີໃນປະເທດຝຣັ່ງ.
ລາວຮູ້ໂຄງການຂອງພວກເຮົານັບຕັ້ງແຕ່ເວລາດົນນານ, ແລະລາວຕອບຄໍາຖາມແລະບໍ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ.

ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ 2018 ສະພາຂອງບັນດາທູດອົດສະຕາລີ (CAA) ໄດ້ຢືນຢັນການແຕ່ງຕັ້ງນີ້.

ເກີດມາໃນປີ 1982, Hugo Horiot ເປັນນັກສະແດງ, ນັກຂຽນ, ນັກເຄື່ອນໄຫວທາງການແພດ, ຜູ້ທີ່ອາໃສຢູ່ໃນປາຣີ.

ລາວມັກຈະປົກປ້ອງເຫດຜົນຂອງການດູແລສຸຂະພາບໃນປະເທດຝຣັ່ງ, ໃນບົດຕ່າງໆ, ການສໍາພາດ, ການສະແດງໂທລະພາບແລະໃນປຶ້ມຫຼ້າສຸດຂອງລາວ ("Autisme, j'accuse"), ປ່ອຍໃນເດືອນມີນາປີ 2018.

ສະຖານະການໂລກເອດສໃນປະເທດຝຣັ່ງແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ, ຍ້ອນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນແລະທາງດ້ານການເມືອງທີ່ສໍາຄັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບການລ້ຽງສັດ.


  • ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Hugo Horiot:
    • ເວັບໄຊທ໌ຂອງລາວ: HugoHoriot.com
    • ຫນ້າ Wikipedia ລາວ: fr.wikipedia.org/wiki/Hugo_Horiot
    • Google: Hugo Horiot