پرچم Autistan انجام شده توسط کودک autistic در بروکسل (بلژیک) در جهان سال 2018 روز آگاهی اوتیسم

(عکس Cinzia Agoni)