13 / ما پشتیبانی می کنیم

در اینجا سازمان هایی هستند که ما دوست داریم و ما حمایت می کنیم، زیرا ما فکر می کنیم که آنها برای علت اوتیسم و اوتیستیک مفید و مفید هستند.


بین المللی


û – انجمن اوتیسم h
ttps://www.facebook.com/AutisticUnion

"ما 5000 +" ûûsome ûûtistics و متفقین "(عجیب و غریب فوق العاده و همبستگی)، افرادی که مایل به شناسایی به عنوان حامی، مثبت، مترقی در مورد اوتیسم یا اوتیسم دوست داشتنی است.
شما اغلب می بینید که افراد به عکس نمایه خود و یا به عنوان پسوند نام خود اضافه کرده اند و بسیاری از گروه ها و صفحات هم اکنون به نام های آنها نیز به اشتراک گذاشته می شوند.


ما این لیست را بعدا با سازمان های بین المللی و ملی ادامه خواهیم داد.