4 / ستاد

مقر سازمان سیاسی Autistan

ما انتخاب فوق العاده شهر از ریو دو ژانیرو به ما سفارت فیزیکی اولین بار در جهان که به میزبانی مرکز سازمان ما (اختصاصی وب سایت: Autistan.rio).

در واقع، جمعیت توهمی است معمولا رد یا فقط ارزش به بیمارستان یا مراکز ویژه ارسال در نظر گرفته. است که چرا با ما سفارت اول ما حال تلاش برای انجام بهترین برای اقلیت توهمی با نوع "محل خواب"، به منظور کاهش بی عدالتی.

و نیز, ریودوژانیرو مثال خوبی از ترکیب هماهنگ بین طبیعت و ساختمان های انسان است. به طور مشابه، سفارتخانه Autistan تلاش می شود "جلسه نکات" بین اوتیسم (طبیعی ارجاعی) و جامعه (مصنوعی ارجاعی).


نقشه Autistan دیپلماتیک سازمان، با سفارتخانه های آنلاین و سفیران (2018 سپتامبر)


به دانستن بیشتر در مورد دفتر م
رکزی ما یا ترتیب ملاق
ات، لطفا ببینید صفحه وب اختصاصی
Autistan.rio: