سفیران Autistan در پرو و برزیل (آمازوناس) و مراکش، قزاقستان