6 / Ambasadori

Ambasadori Autistana

Funkcije ambasadora

Uslovi i pravila

Specijalni ambasadori Autistana

Preciznost u pogledu reprezentativnosti i ambasadora

Odnosi između ambasadora i "domoroaca" Autistana

Još


Ambasadori Autistana

  

BE (Belgija) – Brisel:

François Delcoux




BR-AM (Brazil, Država Amazonas) – Manaus:

Bruno Dantas

 • Kontakt: ambasador-br-am (à) autistan.org

BR-CE (Brazil, Država Ceara) – Fortaleza:

João Carlos Pinheiro

 • Kontakt: ambasador-br-ce (à) autistan.org

BR-DF (Brazil, država Distrito Federal) – Brazilija:

Jorge Venâncio

 • Kontakt: ambasador-br-df (à) autistan.org

BR-MG (Brazil, State of Minas Gerais) – Belo Horizonte:

Victor Mendonça

 • Kontakt: ambasador-br-mg (à) autistan.org

BR-SP (Brazil, Država São Paulo) – Sao Paulo:

Gladstone Alves

 • Kontakt: ambasador-br-sp (à) autistan.org

BR-SP (Brazil, Država Rio Grande do Sul) – Porto Alegre:

Isadora Fredrich

 • Kontakt: ambasador-br-rs (à) autistan.org


FR (Francuska) – Pariz:

Hugo Horiot



KZ (Kazahstan) – Almaty: t

Adiyar Zharmenov



MA (Maroko) – Rabat:

Karim Benabdeslam



PE (Peru) – Lima:

Miguel "Angel" Fernandez Garcia



RE (Reunion) (francusko ostrvo) – (Rezidencija u egzilu u Rio de Janeiru):

Eric Lucas



US-NY (SAD, država New York) – New York:

Stephen Mark Shore


Funkcije ambasadora

Odnosi između ambasadora i nacionalnih organizacija:

 • Ambasadori Autistana bi trebali nastojati da informišu, pomognu i ohrabre sva odgovarajuća tijela i organizacije zemalja ili teritorija, kako bi poboljšali situaciju i živote autističnih ljudi.
 • Konkretno, ambasadori Autistana će predstaviti i objasniti "Osnovna prava Autistika, prema Diplomatskoj organizaciji Autistana".
 • Ambasadori Autistana bi trebali nastojati da predstavi Autistan (tj. Mentalni svijet autizma ili autizam) nacionalnim vlastima i organizacijama.
 • Ambasadori Autistana takođe indirektno predstavljaju "domorodce", moralno i globalno (tj. Osobe koje su rođene kao autisti, kao ljudi, što se može smatrati "autističnom nacijom").
 • Oni ne predstavljaju autistike zemlje ili teritorije: to je uloga organizacija autista u svakoj zemlji ili teritoriji.
 • Kada takva organizacija ne postoji, ambasadori bi trebali težiti njegovom stvaranju, uz pomoć odgovarajućih nacionalnih vlasti i organizacija.
  • Organizacije koje pomažu autistima mogu biti same organizacije autistika, pod uslovom da dobiju neophodna sredstva i podršku, što može biti obaveza za javne vlasti.
   U tom slučaju, ambasadori bi trebali nastojati da podsjećaju i objasne ove obaveze i trebaju ohrabriti autoritete da ih konkretno primjenjuju.
 • Ambasadori Autistana mogu ostvariti izvještaje o situaciji u vezi sa autizmom i autistima u zemlji, kao i razne zadatke korisne za Diplomatsku organizaciju Autistana.
 • Ambasadori Autistana se konsultuju i učestvuju u odlukama Organizacije.

Uslovi i pravila

 • 1 / Svaki ambasador Autistana mora biti osoba sa autizmom, sa dokazima autizma (sadašnjim ili prošlim), lako dostupnim javnosti.
 • 2 / Svaki ambasador Autistana može imati bilo koji "tip" ili "nivo" autizma (uključujući i neverbalno);
 • 3 / Bilo koji ambasador Autistana ima bilo koju starost iznad 13 godina (ali izuzeci se mogu izvesti za mlađe izuzetne slučajeve ako je potrebno);
 • 4 / Svaki ambasador Autistana može biti muškarac ili žena (ili bilo koja varijacija takvih, uključujući i "neidentifikovano");
 • 5 / Svaki ambasador Autistana mora boraviti u državi ili na teritoriji na kojoj zastupa (osim u posebnim slučajevima, na primjer, ako ambasador mora živjeti u egzilu).
 • 6 / Svaki ambasador Autistana će imati visoko diplomatsko ponašanje i visok moralni stav, dok će raditi kao ambasador;
 • 7 / Svaki ambasador Autistana nikada neće koristiti svoju (ili svoju) poziciju za ličnu korist ili za potrebe društvenog poštovanja;
 • 8 / Svaki ambasador Autistana, kada radi nešto kao ambasador, nikada neće govoriti za sebe (ili za sebe), već za Autistan ili Diplomatsku organizaciju Autistana;
 • 9 / Svaki ambasador Autistana, kada radi nešto kao ambasador, imaće ponašanje prema glavnim karakteristikama autizma (kao što su autentičnost, integritet, iskrenost, iskrenost, neposrednost, koherentnost, tačnost).
  Kada radite nešto kao ambasador, on (ili ona) neće koristiti "suprotne" karakteristike (koje su tipične za ne-autizam), čak i ako je "igrajući ulogu (scenarij)", u svrhu našeg cilja .
 • 10 / Ako ambasador, kada radi nešto kao ambasador, ne može da se ponaša kako je ovde traženo, zbog senzorne ili mentalne agresije zbog ne-autizma, onda se njegove (ili njene) radnje ili odluke mogu ponovo razmotriti (ili poništiti) od strane Saveta. ambasadora Autistana (CAA).
 • 11 / Svaki ambasador može biti opozvan iz opravdanih razloga i uz pravo na fer objašnjenja i odbranu, od strane Saveta ambasadora Autistana (CAA).

Specijalni ambasadori Autistana

 • Uloge, misije, funkcije i druge karakteristike Specijalnog ambasadora definisane su od slučaja do slučaja i prema situaciji, i ne moraju uvek biti podložne gore navedenim pravilima i uslovima.
 • Ovaj status je namijenjen uglavnom "autističnim putnicima" ili iseljenicima, ili drugim autističnim osobama koje mogu predstavljati Autistan u određenoj mjeri, a da ne odgovaraju uobičajenom statusu ili uslovima ambasadora vezanih za određenu zemlju.

Preciznost u pogledu reprezentativnosti i ambasadora:

Ukratko, kada ste "u Autistanu", vi ste "u autizmu", tj. U autističnim mislima, idejama, ponašanju, dostignućima, karakterističnim posebno po autentičnosti i originalnosti, za razliku od "standardnih" misli i stavova koji se automatski prate društvene norme i konvencije koje kolektivno stvaraju drugi ljudi.

Dakle, pojam Autistana je prilično sličan autizmu.

Stoga, Diplomatska organizacija Autistena nastoji "predstaviti" autizam kao koncept, a ne autisti sami.
Stoga ona predstavlja "(virtualnu) zemlju" koja je Autistan ili autizam, a ne "građani" te zemlje.

Dakle, ambasadori ne predstavljaju baš "autistične" osobe, već autizam.
Takođe se može reći da oni "predstavljaju" autistične ljude na globalnom nivou, posmatrani kao "autistična nacija", ali samo moralno, i bez ikakve pravne ili političke uloge.
Na isti način na koji ambasadori iz "zvaničnih" zemalja (konvencionalni, fizički) ne predstavljaju stanovnike svoje zemlje, već državu ili vladu koja ih je imenovala.

Međutim, u budućnosti želimo da održimo opšte konsultacije sa osobama sa autizmom u različitim zemljama, da ih zamolimo da nam kažu koji autistični ljudi u svojoj zemlji žele da vide kao ambasadore Autistana.
Znajući da ovi ambasadori neće predstavljati autistične ljude u svojoj zemlji, ali – kada budu u ulozi ambasadora – nastojat će "predstavljati" ili "braniti" autizam, ili barem predstaviti naše autistično gledište o autizmu.
Ali ovi ambasadori neće biti "izabrani" od "autističnih ljudi" iz zemalja, jer ćemo izabrati ljude koji najviše odgovaraju, po našem mišljenju, i željama autističnih ljudi i ideji koju imamo o ambasadoru Autistan.

Stvarno ili pravno zastupanje autističnih osoba u nekoj zemlji moraju da vrše autistična lica u toj zemlji, a posebno njihove reprezentativne organizacije.
To ne može da uradi strana organizacija (mi smo "stranci" u svim zemljama, jer smo "van-nacionalna" organizacija), pa čak ni ambasadori koji su autistički građani ovih zemalja, jer su ti ljudi konačno izabrani od nas i predstavlja, prije svega, našu Organizaciju, koja nastoji predstaviti autizam, a koja predstavlja autistične ljude samo indirektno, moralno i globalno.


Odnosi između ambasadora i "domoroaca" Autistana:

 • Ambasadori nemaju zvanične ili formalne odnose sa "indijancima" (tj. Autistima neke zemlje), jer je njihova misija da zastupaju Autistan (a ne autistične državljane) vlastima i organizacijama određene zemlje.
 • Ambasadori Autistana ne mogu da pomognu niti odbrane autistike zemlje ili teritorije uopšte, niti bilo kojeg autističnog pojedinca (barem u okviru njihove uloge ambasadora, ali mogu da rade ono što žele nezavisno).
 • Domoroci mogu imati različite tipove odnosa i učešća sa Diplomatskom organizacijom Autistana: ili direktno sa sedištem, ili sa konzularnim odeljenjem Ambasade Autistana u njihovoj zemlji ili teritoriji, koji mogu postojati u budućnosti.
 • Koliko god je to moguće, domoroci se mogu konsultovati o izboru ambasadora.

Više detalja :

 • Ambasadore može izabrati ili odobriti Vijeće ambasadora Autistana (CAA).
 • Ambasadori Autistana predstavljaju mentalni i duhovni život autistika (što je karakteristično za njihove autistične strane), ili "aspekte njihovih misli koje su u autizmu".
 • Ovo je komplementarno sa organizacijama "samozastupanja" (autističke organizacije) koje se same bave životom "u društvu", u materijalnom svijetu (prava, obrazovanje, adaptacije, stanovanje, rad itd.).
 • Dakle, moguće je reći da je Autistan (i ono što je povezano, naime naša Organizacija) o duhovnom ili mentalnom ili "autističnom" životu autizma, dok se druge organizacije bave svojim materijalnim životom.
 • Možemo također reći da ambasadori i ambasade Autistana predstavljaju "dio autistične osobe koja je u Autistanu", dok organizacije "samozastupanja" predstavljaju "dio autistične osobe koja je na Zemlji" ( materijalnog sveta).
 • Zato ambasadori Autistana ne treba da rade na istim stvarima kao ove organizacije.
  Međutim, oboje bi trebalo da teže saradnji.
 • Iako Autistan nije prepoznat kao "stvarna" zemlja, koncept Diplomatske organizacije Autistana, sa svojim ambasadama i ambasadorima, savršeno je važeći kao nedržavni glumac diplomatije staze II.
 • Postojanje fizičke ambasade u nekoj zemlji nije neophodno da bi bio ambasador.