ඔරිස්ටිස්ට් ඔෆ් ඩේවිඩ්ස් සහ ඔටිස්ටන්වල ​​මුල්ම ධජය